Skip to content Skip to footer

IDENTIFICADOR DEL PRESTADOR

 • Titular: José María Ruiz Cabrera
 • Domicili social: C/ Cartagena, 314 Local 1. – 08025 – Barcelona (Barcelona)
 • CIF/NIF: 46579564X
 • Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de Tom , Foli , Secció ª, Full , Inscripció ª.
 • Telèfon: 610455708
 • E-mail: admin@totalloc.cat

OBJECTE

Mitjançant aquest text posem a disposició de tots els usuaris i clients les condicions d’ús i registre que són aplicables a la nostra plataforma de serveis online www.totalloc.cat i als serveis que prestem, quedant reflectits en aquest tots els drets i obligacions que assisteixen a les parts.

Tots els usuaris que visiten o accedeixen a la nostra plataforma i/o que utilitzen algun dels serveis que posem a disposició, accepten les condicions d’ús i la política de privadesa, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que siguin incloses a el futur. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions, et pots donar de baixa del servei en qualsevol moment o en cas de no ser usuari registrat, abandonar la plataforma.

Juntament amb les presents condicions, cadascun dels serveis prestat pot quedar regulat per condicions d’ús i registre de caràcter particular, i és obligatori en tot cas que l’usuari les accepti expressament abans de la seva utilització i/o contractació.

REGISTRE I ACCÉS D’USUARIS

PROCEDIMENT DE REGISTRE

Qualsevol usuari, sempre que tingui més de 18 anys i tingui poder suficient en cas d’actuar en nom i representació d’algun tercer, sigui persona física o jurídica, es pot registrar a la nostra plataforma.

Només caldrà accedir al formulari disposat a aquest efecte, introduir les dades sol·licitades i acceptar les condicions d’ús i registre, així com la política de privadesa que regiran la relació entre l’usuari i el prestador.

Mitjançant l’usuari i la contrasenya introduïda durant el procés de registre, l’usuari podrà accedir a la plataforma per contractar i gestionar els seus serveis i informació, així com completar el seu perfil d’usuari.

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DE SERVEIS

INFORMACIÓ PRÈVIA APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que disposa l’article 23 i següents de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes subscrits per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, sempre que hi concorri. consentiment de totes dues parts i aquest pugui ser acreditat.

A aquests efectes, s’entendrà que el seguiment de totes les fases del procés de registre i, si escau, l’abonament de la quantitat econòmica corresponent implica necessàriament la prestació del consentiment exprés requerit per a la contractació del servei.

De la mateixa manera, i atenent al que disposa l’article 27 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa a disposició dels usuaris, de forma prèvia a l’inici del procediment de contractació tota la informació relativa a aquest.

Les condicions de contractació indicades a continuació són aplicables directament a la contractació de tots els serveis posats a disposició a través del portal web www.totalloc.cat, llevat que expressament es disposi el contrari.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació dels serveis es duu a terme de forma completament electrònica a través de la nostra plataforma, sense que hi hagi en cap moment presència física de les parts i/o transacció física externa.

Qualsevol persona amb accés a Internet pot dur a terme la contractació, amb l’únic requisit previ d’haver-se registrat com a usuari, i aquest és essencial per poder iniciar el procediment de contractació.

Les fases del procediment de contractació són visibles pels usuaris al llarg de tot el procediment de contractació. Poden diferenciar-se 3 fases:

 • Identificació de lusuari.
 • Selecció del servei i forma de pagament.
 • Confirmació del servei.

L’usuari només ha de seleccionar el servei que vol adquirir i prémer el botó de compra disposat a aquest efecte. D’aquesta manera, començarà el procediment de contractació que seguirà sempre els passos anteriorment indicats per a tots els serveis disponibles.

Un cop seleccionat el servei, la quantitat, els impostos aplicables, el preu total i el mitjà de pagament, la plataforma mostrarà a l’usuari un resum de la contractació realitzada, juntament amb les condicions de contractació aplicables, que en tot cas hauran de ser acceptades expressament per poder seguir el procés de contractació.

Un cop marcada la casella d’acceptació de les condicions de contractació, en cas d’haver seleccionat com a forma de pagament algun dels mitjans electrònics, l’usuari serà directament redireccionat a la plataforma de pagament externa corresponent per fer el pagament, sense que www.totalloc .cat tingueu possibilitat d’accedir en cap moment a les dades de targetes de crèdit i/o sistemes de pagament de l’usuari.

La seguretat del procediment de pagament està garantida per part de lentitat financera.

Un cop finalitzada la contractació del servei, es mostrarà una pantalla resum de la contractació realitzada.

En cas que s’hagi seleccionat el pagament mitjançant targeta de crèdit, aquest es durà a terme a través de la TPV del banc, plataforma completament aliena i independent del prestador.

En el termini màxim de 24 hores, el contractant del servei rebrà un correu electrònic on es mostrarà tota la informació relativa al servei contractat. Aquest document és la confirmació que la contractació s’ha realitzat amb èxit, i és vàlida com a mitjà d’acreditació per a qualsevol tipus de reclamació, sempre que s’adjunti el justificant del pagament corresponent.

El prestador informa a l’usuari que totes les contractacions realitzades quedaran registrades en un fitxer per al control i gestió de contractacions, en què quedaran reflectits juntament amb la informació dels serveis contractats, informació addicional per garantir la seguretat i evidència de la correcta realització del procediment.

DRET DE DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, juntament amb l’article 45 de la Llei 7/1996, del Comerç Minorista, l’usuari té dret a desistir del contracte durant el termini des del moment en què s’ha contractat el servei.

Per exercir el dret al desistiment, l’usuari simplement ho haurà de sol·licitar per escrit a qualsevol de les adreces esmentades a continuació, indicant expressament la seva sol·licitud d’exercici del dret de desistiment:

Adreça Postal: C/ Cartagena, 314 Local 1. – 08025 – Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: admin@totalloc.cat

En qualsevol cas, correspon al consumidor i usuari provar que ha exercitat el dret de desistiment d’acord amb el que disposa aquest capítol.

Un cop rebuda la sol·licitud d’exercici del dret de desistiment, procedirem a restituir la quantitat econòmica abonada (sense que en cap cas no s’incloguin les despeses d’enviament i de gestió que s’hagin pogut abonar inicialment) en el termini màxim de 14 dies naturals des de el moment de la recepció del desistiment i sempre a través del mitjà utilitzat per abonar el servei, o si no n’hi ha mitjançant transferència bancària.

L’exercici del dret de desistiment requereix sempre que l’usuari no hagi consumit o gaudit de cap dels serveis contractats. En cas que hagi consumit algun dels serveis esmentats, no és possible exercir el dret de desistiment.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet durant la vigència del present contracte a:

 • No utilitzar la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura que estiguin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma oa qualsevol dels seus components , a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol altres de consideració anàloga, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
 • No sotmetre la plataforma o qualsevol dels seus elements, a activitats encaminades, directament o indirectament a la descompilació del seu programari, que impliquin el seu sotmetiment a operacions de naturalesa inversa a les quals en van determinar la construcció o que, en darrer terme, constitueixin o puguin constituir operacions d’enginyeria inversa, descompilació o desassemblatge. Cap dels apartats del present contracte no es pot entendre com una autorització d’accés al codi font de la plataforma.
  No publicar la plataforma, ni utilitzar-la com a sistema de gestió i intercanvi dinformació i/o documentació il·legal, contrària a la moral oa lordre públic, contrària als drets dautor i/o de propietat industrial.
 • No sotmetre la plataforma a càrregues de treball orientades a la desestabilització de la mateixa, trobant-se entre aquestes, atacs de denegació de servei (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei acordat no és aplicable, i és considerada una situació d’emergència, i per tant José María Ruiz Cabrera no assumeix cap responsabilitat per la manca de disponibilitat del servei.
  No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de www.totalloc.cat, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració de els drets de propietat intel·lectual i industrial que el prestador ostenta sobre la plataforma.
 • No traduir, adaptar, millorar, transformar, modificar ni corregir la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, no podent incorporar-la a altres programaris o portals propis o proveïts per tercers.
 • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que el prestador, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com ara copyright, ©, ® i TM, etc.) ja fos a la pròpia plataforma com al material associat.
 • Acceptar que www.totalloc.cat pugui introduir al lloc web publicitat contextualitzada o no.
  Abonar les quantitats econòmiques expressament indicades al present contracte en temps i forma.
 • Posar en coneixement del prestador qualsevol fet o situació que hagi passat que pogués posar en risc la seguretat a l’accés per part d’usuaris autoritzats.
 • Queda prohibit forçar errors o buscar bretxes de seguretat a la plataforma.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Estem profundament compromesos que els nostres serveis funcionin correctament i conforme a les condicions acordades amb els nostres usuaris. Això no obstant, de vegades és possible que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que poguessin provocar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació us indiquem aquelles situacions en què no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats derivades:

 • En cas que aparegui publicada a la plataforma informació que no hagués estat allotjada per part nostra o que si escau hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.
  En cas que la plataforma no estigui operativa per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles i/o de força major.
 • En cas que l’usuari emmagatzemi o qualsevol tercer, difongui, publiqui o distribueixi a la plataforma qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que vagi contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 • En cas que lusuari o qualsevol tercer utilitzi la plataforma per introduir dades, virus, codi maliciós, maquinari o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic, i es causin danys als sistemes daltres usuaris.

Els serveis posats a disposició i comercialitzats a través de www.totalloc.cat són proveïts per part de terceres companyies alienes i completament independents del prestador. Per això, www.totalloc.cat no es fa responsable en cas de les fallades puntuals en la continuïtat del servei o si escau en la manca de disponibilitatpuntual del mateix.

En cas que els serveis contractats per part de l’usuari no estiguin disponibles durant un termini de més de 72 hores des del moment de la notificació de la incidència, l’usuari queda facultat per sol·licitar al prestador la rescissió del present contracte i la devolució de les quantitats econòmiques corresponents als serveis no gaudits, que seran degudament reemborsades a través del mateix mitjà que hagués estat realitzat el pagament inicial o, si escau, mitjançant transferència bancària.

En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través de la plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat en tinguem coneixement i corroborem els fets.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Des de www.totalloc.cat estem profundament compromesos amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual. És per això que hem establert les condicions i polítiques següents:

1 RELATIUS A LA PLATAFORMA ONLINE

El prestador garanteix a l’usuari que és el legítim propietari de la plataforma i que aquesta no es troba immersa en cap mena de disputa legal prèvia a la signatura del present contracte.

L’usuari reconeix expressament que el prestador ostenta tot dret, títol i interès sobre la plataforma i els desenvolupaments informàtics associats al servei, així com sobre tots els seus mòduls, modificacions i actualitzacions i sobre qualsevol element i/o funcionalitat que hi hagi desenvolupat, amb independència de si aquest ha estat sol·licitat per l’usuari o no. A aquests efectes, s’inclou sense cap limitació, el reconeixement de la titularitat del prestador de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, i/o industrial, podent explotar la plataforma, sense cap restricció de naturalesa temporal, territorial, relativa a mitjans de difusió o modalitats dexplotació i sense més limitacions que les establertes a les lleis.

L’estructura, les característiques, els codis, els mètodes de treball, els sistemes d’informació i l’intercanvi d’aquesta, eines de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes que constitueixin i/o puguin constituir la plataforma, són propietat exclusiva del prestador , trobant-se degudament protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i/o industrial, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari, sense que existeixi el previ consentiment exprés per part del prestador.

De la mateixa manera, tots els manuals dús, textos, dibuixos gràfics, bases de dades, que complementen la plataforma i/o els materials associats a aquesta, són propietat del prestador, sense que pugui ser objecte de modificació ulterior, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de lusuari.

La posada a disposició en mode servei de la plataforma o el mer accés per part de lusuari no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat, ni la concessió dun dret dús a favor de lusuari diferent de lexpressat en aquestes condicions.

Per tal que l’usuari pugui utilitzar la plataforma, propietat exclusiva del prestador, aquesta cedeix en virtut del present contracte una llicència d’ús a favor de l’usuari de caràcter no exclusiu, d’àmbit temporal limitat a cada període de connexió, d’àmbit espacial il·limitat en la mesura que es pot accedir des de qualsevol equip amb Internet, intransferible, revocable i no subllicenciable.

En qualsevol cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d’obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per fer-ho, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o derivades que poguessin arribar a produir-se.

Per a qualsevol aspecte que no estigui expressament reconegut en aquest contracte, s’entenen reservats tots els drets a favor del prestador i és necessària l’autorització escrita per part d’aquest per poder-lo dur a terme.

2 RELATIUS ALS CONTINGUTS I INFORMACIÓ DELS USUARIS

Tots els continguts i informacions publicades o gestionats per part dels usuaris a la plataforma en són propietat exclusiva, i www.totalloc.cat és un mer prestador de serveis de la societat de la informació encarregat de l’emmagatzematge de dades.

El prestador no rep cap tipus de dret de propietat intel·lectual pel fet que l’usuari els allotgi o gestioni a la seva plataforma, per la qual cosa en cap cas no podrà tractar-los per a fins diferents dels directament relacionats amb la prestació dels serveis efectivament contractats.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la plataforma i durant la prestació dels serveis seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privadesa, que tot usuari ha d’acceptar expressament i de forma prèvia per poder registrar-se.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privadesa, assistint-li en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les vostres dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa a l’esmentada Política de Privadesa.

CONDICIONS TEMPORALS

Les presents condicions entraran en vigor a la data de la contractació del servei i tindran una durada d’un any, renovant-se de forma tàcita per períodes anuals.

Qualsevol de les parts pot donar per finalitzat aquest contracte mitjançant una comunicació expressa i escrita a l’altra part, almenys amb 30 dies d’antelació a l’inici del període següent.

Això no obstant, aquells serveis que siguin de consum i que siguin contractats en paquets o promocions, podran tenir una durada determinada i específica inferior a la indicada, que en tot cas serà mostrada abans de procedir a la contractació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Les tarifes aplicables a cadascun dels serveis oferts a través de la plataforma seran única i exclusivament aquelles que es trobin publicades a la plataforma en línia, sent aquestes les únicament vàlides, excepte error tipogràfic o de transcripció, cas en què el prestador es compromet a modificar-les immediatament.

En cas que la modalitat de pagament sigui mitjançant domiciliació bancària, l’usuari accepta expressament que el prestador faci periòdicament en els terminis indicats, els càrrecs econòmics corresponents al compte bancari de l’usuari.

El prestador es reserva el dret d’anul·lar les contractacions realitzades durant el termini de 7 dies des del moment de la realització en cas que detecti l’existència d’errors tipogràfics o de transcripció en el preu i/o els impostos aplicats a la transacció.

El prestador es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus de modificació sobre les tarifes de cada servei, comprometent-se aquest a publicar-les a la plataforma de forma visible per als usuaris. Llevat de disposició en contra, la modificació de tarifes no tindrà caràcter retroactiu.

Tots els serveis contractats seran degudament facturats i abonats de forma prèvia a la prestació dels serveis oa mes vençut, depenent de la modalitat de contractació emprada.

Les quantitats econòmiques únicament podran ser abonades mitjançant domiciliació bancària o mitjançant targeta de crèdit, i no comptarà en cap moment el prestador amb accés a cap dada bancària o de les targetes de crèdit.

Totes les tarifes es veuran incrementades amb l’import corresponent als impostos vigents a la data d’emissió de la factura, i quedaran degudament reflectits en el resum de cada compra.

SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI I SERVEI TÈCNIC

El prestador posa a disposició de l’usuari un servei d’atenció a l’usuari i assistència tècnica d’acord amb les característiques següents:

 • Horari:
 • Telèfon:
 • Email:

Llevat de disposició particular en contra, el servei d’atenció a l’usuari serà prestat exclusivament en castellà.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte pot ser extingit sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

 • Incompliment de les obligacions disposades en aquest contracte.
 • Pel transcurs del termini de durada, sempre que alguna de les parts hagi manifestat expressament amb almenys 30 dies d’antelació la voluntat de no renovar automàticament el contracte.
 • La declaració de concurs de creditors de l’altra part, o l’inici de qualsevol dels procediments esmentats o equivalent davant les autoritats competents, i s’incompleixin reiteradament les obligacions per part d’aquesta, ja fos presentada per alguna de les parts o per part d’algun tercer.
 • En cas que no s’abonin d’acord amb els terminis i la forma acordats les quantitats econòmiques corresponents. El servei serà bloquejat automàticament el dia següent al moment en què es produeixi l’impagament. Per a la seva reactivació únicament caldrà fer l’abonament de la quantitat econòmica que correspongui.
 • La dissolució, la liquidació o la pèrdua de personalitat jurídica d’alguna de les parts.
 • Qualsevol canvi o variació substancial de les condicions essencials que van ser indicades en aquest contracte per dur a terme la subscripció del present contracte.

De la mateixa manera, perquè el contracte pugui ser rescindit plenament, l’usuari haurà d’abonar totes aquelles quantitats econòmiques que continuïn pendents, sense que hi hagi possibilitat de rescissió plena sense el compliment d’aquesta obligació considerada essencial.

En cas que el contracte sigui rescindit de forma unilateral per part de l’usuari, sense causa degudament provada i justificada, aquest renuncia a qualsevol tipus de reclamació de les quantitats econòmiques abonades fins avui.

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Així mateix, en els termes que recull l’article 14 del Reglament UE 524/2013, sobre resolució de litigis en matèria de consum, es proporciona un enllaç directe a la plataforma de resolució de litigis en línia: https://ec.europa .eu/consumers/odr/main/index.cfm


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir, derivat d’aquests termes o condicions, serà aplicable la Llei